Algemene Voorwaarden

Op deze pagina leest u de Algemene Voorwaarden van Rood Incasso & Juridisch Advies

Algemene voorwaarden

van Leonie Maria Gesina Heskamp, handelend onder de naam Rood incasso & juridisch advies, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73703281, hierna te noemen: Rood incasso & juridisch advies.

Artikel 1: Definities

 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op en alle vormen een onderdeel van alle door Rood incasso & Juridisch advies, gedane aanbiedingen, met Rood incasso & juridisch advies gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
 2. Een opdrachtgever is een cliënt die aan Rood incasso & juridisch advies verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten en die door Rood incasso & juridisch advies stilzwijgend of expliciet is geaccepteerd

Artikel 2: Tot standkoming

 1. Een overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat Rood incasso & juridisch advies de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of bij het ontbreken daarvan, nadat Rood incasso & juridisch advies met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de overeenkomst feitelijk is aangevangen.
 2. Wanneer er sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen.

Artikel 3: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.

Artikel 4: Werkzaamheden

 1. De opdrachten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Rood incasso & juridisch advies zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen en inzicht de belangen van de opdrachtgever behartigen.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het dossier bij Rood incasso & juridisch advies en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Rood incasso & juridisch advies is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever heeft geleden als gevolg van tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
 2. Aansprakelijkheid van Rood incasso & juridisch advies is beperkt tot de dekking die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt. Wanneer er geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van €5.000,-
 3. Rood incasso & juridisch advies is niet aansprakelijk voor de schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die in opdracht van opdrachtgever zijn verricht.
 4. Rood incasso & juridisch advies levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

Artikel 6: Tarieven

 1. Alle bedragen/tarieven waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, zijn exclusief de daarover verschuldigde belastingen.
 2. Verschotten: in het kader van een opdracht gemaakte externe kosten, zoals informatiekosten (waaronder: bevolkingsregister, handelsregister, UWV-polis, kadaster), griffierecht, kosten van een gerechtsdeurwaarder en/of advocaat.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen brengt Rood incasso & juridisch advies voor de door haar verrichte incassowerkzaamheden de verschotten in rekening en een vergoeding in rekening, zoals die in haar tarieven is bepaald.
 4. Voor alle overige werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, waaronder het geven advies, het behandelen van bezwaren tegen een vordering, het voeren van een procedure, het voeren van onderhandelingen, het opstellen of controleren van stukken is de opdrachtgever, naast de gemaakte verschotten een honorarium verschuldigd, waarbij het uurtarief is vastgesteld op €90,00 per uur. Registratie van de tijdsduur geschiedt per eenheden van 6 minuten.
 5. Rood incasso & juridisch advies is gerechtigd een voorschot te vragen ter dekking van de tot dan gemaakte kosten of nog te maken kosten.
 6. Rood incasso & juridisch advies is gerechtigd uit de gelden die zij aan opdrachtgever verschuldigd wordt een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Rood incasso & juridisch advies voor de opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

Artikel 7: Geïncasseerde bedragen

 1. Onder betalingen wordt verstaan alle geïncasseerde bedragen die tijdens de bemiddeling van Rood incasso & juridisch advies bij Rood incasso & juridisch advies of bij de opdrachtgever zijn betaald.
 2. Betalingen die rechtstreeks door de opdrachtgever worden ontvangen, dienen dezelfde dag aan Rood incasso & juridisch advies te worden doorgegeven.
 3. Ontvangen bedragen bij Rood incasso & juridisch advies zullen na inhouding van de overeengekomen kosten elke maandag worden uitbetaald.

Artikel 8: betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen nadat Rood incasso & juridisch advies opdrachtnemer haar declaratie toegezonden heeft.
 2. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, is de opdrachtgever aan Rood incasso & juridisch advies een rentevergoeding verschuldigd conform de wettelijke rente of wettelijke handelsrente ex 6:119a BW vanaf de vervaldatum. Tevens is opdrachtgever aan Rood incasso & juridisch advies alle kosten verschuldigd die zij heeft moeten maken om de vordering te incasseren, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
 3. Rood incasso & juridisch advies is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden in één zaak die zij, voor de opdrachtgever, onder zich houdt.

Artikel 9: geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Rood incasso & juridisch advies worden aangegaan.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Rood incasso & juridisch advies en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.